Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prenájom ponúkaného tovaru prostredníctvom internetovej stránky Správy mestskej zelene v Košiciach môžu realizovať právnické aj fyzické osoby, za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok:

I. Objednávka

1.     Predmetom nájmu sú: „Vianočné stromčeky v kontajneroch“ (ďalej iba predmet nájmu).
2.     Nájomca objednáva predmet nájmu ponúkaný prenajímateľom do nájmu prostredníctvom obchodného systému na www.vianocnestromceky.smsz.sk.
3.     Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
4.     Pri každej objednávke musí objednávajúci uviesť: meno a priezvisko, (fyzická a právnická osoba – podnikateľ názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH), poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, názov, popis, počet kusov,  zodpovednú osobu poverenú na prevzatie, dátum vystavenia objednávky.
5.     Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci tohto záväzkového vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
6.     Po doručení objednávky nájomcu bude táto zaevidovaná v systéme prenajímateľa a medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká záväzkový vzťah.
7.     Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa zodpovedná osoba prenajímateľa (uvedená na webovej stránke prenajímateľa ako kontaktná osoba) skontaktuje s nájomcom cez e mail, kde mu potvrdí prijatie objednávky.
8.     Od tohto termínu je objednávka pre nájomcu záväzná.
9.    Nájomca má právo stornovať objednávku najneskôr do 2.decembra  . Potvrdenie stornovania oznámi kontaktná osoba prenajímateľa nájomcovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

II. Dodacie lehoty

Termín dodávky alebo odberu predmetu nájmu bude vždy oznámený nájomcovi pri overovaní objednávky v zmysle čl. I. bod. 6..

III. Cena, platobné podmienky

1.     Cena predmetu nájmu je stanovená na základe platného cenníka prenajímateľa na  35 €. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena bude prenajímateľom vždy oznámená nájomcovi pri overovaní objednávky, na základe výberu predmetu nájmu nájomcom. Po potvrdení objednávky nájomcom, na základe overenia jej platnosti prenajímateľom v zmysle čl. I. bod. 6., bude prenajímateľom objednaný predmet nájmu zarezervovaný do doby úhrady jeho ceny nájomcom podľa bodu 2. a 3. tohto článku. Cenu je nájomca povinný uhradiť na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, v lehote jej splatnosti. Úhradu ceny nájomca preukáže kontaktnej osobe prenajímateľa písomným dokladom o úhrade pred rozvozom predmetu nájmu a to buď zaslaním e-mailom alebo osobne v sídle prenajímateľa.
2.     Po potvrdení objednávky a zarezervovaní predmetu nájmu, nájomca  obdrž í poštou faktúru od prenájimateľa, ktorú je povinný uhradiť do 14 pracovných dní.
3.     Nájomca sa zaväzuje uhradiť cenu nájmu prevodom/vkladom na účet prenajímateľa: Prima banka Slovensko a.s. číslo účtu: 0443869004/5600 IBAN:SK42 5600 0000 0004 4386 9004, na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, VS: číslo faktúry  ,alebo objednávky prenajímateľa. 
4.     Prenajímateľ zodpovedá za to, že vyhotovená faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o  DPH v  platnom znení. V prípade nesprávne vystavenej faktúry má nájomca právo ju vrátiť na prepracovanie. Počas prepracovania lehota splatnosti neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.

IV. Dodávka predmetu nájmu

Rozvoz stromčekov bude prenajímateľ realizovať od 50. týždňa, zber do konca 3. týždňa príslušného roka. 

Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť stromček nájomcovi až do jeho bytu, v prípade obytného domu, ak je k dispozícií funkčný výťah. V tomto prípade znáša náklady  za odvoz a dovoz stromčekov prenajímateľ.

Ak nájomca býva v bytovom dome, v ktorom výťah nie je k dispozícii, resp. je nefunkčný, prenajímateľ bude účtovať nájomcovi k nájomnému poplatok za ručnú vynášku stromčeka, a to 5 € s DPH za každé poschodie.

Nájomca je povinný uviesť v poznámke objednávky príslušné poschodie, bytového domu, ako aj skutočnosť či sa v bytovom dome nachádza funkčný výťah.

Rozvoz stromčekov prenajímateľ uskutočňuje na základe objednávok v rámci mesta Košice.

V. Podmienky nájmu

1.     Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a nájomca ho v tomto stave preberá do nájmu a zaväzuje sa ho v tomto stave udržiavať na svoje náklady, primerane povahe a určeniu tovaru.
2.     Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám.
3.     Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu riadne, s odbornou starostlivosťou, ktorú si vyžaduje rastlinný materiál tak, aby na ňom nevznikla škoda najmä poškodením, stratou, zničením, odcudzením, vyschnutím, vyhynutím, vrátane jeho poškodenia neopatrným zaobchádzaním, poškodením rastového vrcholu a pod. t.j. aby nedošlo ku žiadnej škody vonkajším zásahom alebo vnútorným vplyvom (neodbornou starostlivosťou). Ak dôjde k takejto skutočnosti nájomca sa zaväzuje to oznámiť prenajímateľovi v dohodnutý deň zberu stromčekov, po uplynutí lehoty nájmu. Zároveň je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody vo výške od 35  €, na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, v lehote jej splatnosti, resp. v hotovosti do pokladne prenajímateľa, na základe vystavenej faktúry.
4.     Rozvoz stromčekov bude prebiehať od 50. týždňa  príslušného roka , dĺžka prenájmu je 3 až 4  týždne. Zber uskutoční prenajímateľ do konca 3. Týždňa príslušného roka, na vlastné náklady. Termín zvozu bude mať uvedený na Protokole o prevzatí stromčeka.
5.     Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu podľa bodu 4. tohto článku.
6.     Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný prenajímateľom do nájmu.

VI. Ostatné dojednania

Vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho Zákonníka.

v Košiciach 28.10.2019